Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

TÍZPRÓBA MAGYARORSZÁG KFT.

Sportoljma.hu Program

A www.sportoljma.hu oldal (továbbiakban: Oldal) a DECATHLON S.E. magyarországi leányvállalata, azaz a Tízpróba Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság - székhely: 2040 Budaörs, Baross u. 146., cégjegyzékszám: 13-09-105988, adószám: 13443966-2-44, statisztikai számjele: 13443966-4719-113-13. - (továbbiakban: DECATHLON) kezelésében és üzemeltetésében áll.

Az Oldal működtetésével DECATHLON célja:

 • annak ösztönzése, hogy a sportolni vágyók számának növelése érdekében létrejövő sportközösségeknek egy közös gyűjtőfelületet hozzon létre, továbbá
 • hogy a sportközösségeket érintő tájékoztatóknak, információknak, eseményekre való felhívásoknak platformot biztosítson, valamint a Decathlon sportéletébe betekintést engedjen, továbbá
 • a sportközösség résztvevőit a Decathlon egyedi döntése alapján külön kedvezményben részesítse, és
 • a sportközösségek résztvevőinek iránymutatást adjon a sportközösség megalakulásához
 • az általa szervezett, szponzorált, vagy támogatott rendezvényeket megjelenítse és népszerűsítse, az általa szervezett rendezvényekre regisztrációs felületetet biztosítson
 • az általa forgalmazott termékeket megjelenítse és népszerűsítse
 • a sportot űző, kedvelő személyek számát növelje.

Az Oldal használata kizárólag a jelen felhasználási feltételekben (a továbbiakban: Szabályzat) foglaltak szerint, azok teljes körű elfogadása és betartása esetén lehetséges.
Az Oldal használatának megkezdése előtt a Felhasználó köteles figyelmesen elolvasni és tudomásul venni a jelen Szabályzatot. Az Oldal megnyitásával és használatával Felhasználó magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat. Az Oldal tartalmát Felhasználó kizárólag saját céljára, és nem kereskedelmi/üzleti cél(ok)ra használhatja.

I. Az oldal tartalma

Az Oldal tartalmát az Oldalon, a Sportoljma.hu Programba önként hozzájárulásuk alapján regisztrált személyek valamint DECATHLON határozzák meg azzal, hogy a DECATHLON nem felel az Oldalra, a regisztrált személyek által feltöltött tartalmakért, az adatok, információk pontosságáért, illetve megbízhatóságáért.
Ugyanakkor DECATHLON, mint az Oldal üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy az Oldalra bármely Felhasználó által megosztott/feltöltött tartalmat, így különösen képet, írást, hozzászólást eltávolítsa, különösen azon tartalmak vonatkozásában, amelyek jogszabályba ütköznek, közerkölcsöt, mások vallási-, felekezeti, etnikai hovatartozását, vagy a DECATHLON, illetve bármely harmadik személy üzleti érdekeit, jó hírnevét sértik. Az esetleges jogsértő tartalmakért a felelősség kizárólag a jogsértő tartalmat megosztó/feltöltő Felhasználót terheli.

Az egyértelműség érdekében DECATHLON tájékoztatja a Felhasználókat, hogy az Oldalra feltöltött valamennyi tartalomért kizárólag az azt feltöltő Felhasználó felel. DECATHLON törekszik az Oldal biztonságos működtetésére, de nem vállal felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, vagyoni és nem vagyoni károkért, költségekért, amelyek az Oldalra történő belépésből, az Oldal használatából, illetve az Oldalon keresztül igénybe vett szolgáltatások használatából közvetlenül vagy közvetetten erednek.

Felhasználó tudomással bír arról, hogy az Oldalt, és az Oldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokat kizárólag saját felelősségére és kockázatára használja, illetve veszi igénybe.
Felhasználó kizárólagosan felel az általa az Oldalon történő regisztráció, illetve a szolgáltatás igénybevétele során megadott adatokért és információkért, különösen azok valódiságáért és hitelességéért, továbbá azok jogszerű felhasználásáért.

Az Oldal tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat, amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok harmadik személy tulajdonában, illetve kezelésében állnak. A kapcsolódó honlapokhoz DECATHLON csupán hozzáférést közvetít, azonban nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget, ezekért a honlapokért, vagy az azokon elhelyezett információkért és tartalmakért.

DECATHLON fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre az Oldalon előzetes figyelmeztetés nélkül, és hogy az Oldalt más domain név alá helyezze át.

Az Oldalon a DECATHLON által megosztott információk, vagy bármely adatok, adatbázisok, anyagok jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, és kizárólag általános tájékoztató célt szolgálnak. DECATHLON kizárja felelősségét az Oldalon elhelyezett információ, adatok vagy bármely anyagok tartalmáért, működőképességéért, teljességéért, hiánytalanságáért.

Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy helymeghatározási funkciójával a Google maps bemérje helyzetét és megtervezze a sportközösségi esemény, valamint a Decathlon Sportközösség programban részt vevők számára harmadik felek (partnerek) által biztosított kedvezményes sportolási helyszínéhez vezető útvonalat.

II. Szerzői és egyéb jogok

Felhasználó köteles a vonatkozó jogszabályi előírások betartására, valamint kizárólag a jogszerűen felhasználható tartalmak megosztására jogosult, így különösen az Oldalon bármely szerzői jogvédelem vagy más jogvédelem alatt álló tartalmat kizárólag abban az esetben tölthet fel, oszthat meg, ha annak felhasználási jogával rendelkezik. Az Oldalon megtalálható tartalmak jogszerűségéért és felhasználásáért kizárólag a tartalmat feltöltő/megosztó Felhasználó szavatol és köteles bármely, a felhasználással okozott kárért helytállni és DECATHLON-t minden ilyen igény alól teljes körűen mentesíteni.

Felhasználó a jelen Szabályzat elfogadásával kijelenti, hogy DECATHLON részére - az általa feltöltött bármely tartalom, ideértve különösen, de nem kizárólag, fényképeit, észrevételeit, ötleteit, javaslatait is - kizárólagos és időben, területileg felhasználási mód és mérték tekintetében korlátlan, harmadik személy részére további felhasználás engedélyezésére is kiterjedő felhasználási engedélyt, felhasználási jogot biztosít, amely különösen kiterjed a feltöltött tartalom többszörözésére, terjesztésére, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánosság felé történő közvetítésére, átdolgozására, illetve azoknak számítógépre, elektronikus adathordozóra történő rögzítésére és tárolására.

Az Oldal tartalmazhat olyan védjegyeket, árujelzőket, amelyek a DECATHLON vagy anyavállalata kizárólagos tulajdonában állnak, melyeknek a Felhasználók, vagy bármely harmadik személyek általi felhasználása kizárólag DECATHLON előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett és jogszerű.

III. A sportközösség

Jelen Szabályzat vonatkozásában sportközösségnek minősül az adott sporttevékenység, ha azt egy, a jelen Szabályzat „A sportközösség vezetőjére vonatkozó szabályok” pontja szerinti sportközösség vezetője az Oldalon regisztrálja.
DECATHLON és az egyes sportközösségek egymással semmilyen jogviszonyban nem állnak. DECATHLON kizárólag felületet biztosít a sportközösségeknek, amelyek résztvevői öntevékeny módon szerveződnek és sportolnak együtt.
Egy sportközösségnek bármennyi résztvevője lehet és egy Felhasználó több sportközösséghez is csatlakozhat.

A sportközösség résztvevőire vonatkozó közös szabályok:
Felhasználó abban az esetben válik, valamely sportközösség résztvevőjévé, ha az Oldalon történő, jelen Szabályzat elfogadását követő regisztrációja után - amennyiben a 16. életévét betöltötte - az Oldalon megjelenített valamely (egy vagy több) sportközösséghez csatlakozik.
A sportközösség résztvevője kijelenti, hogy kizárólag olyan sportközösséghez csatlakozik, amelynek tevékenysége egészségi állapotának megfelel. Az egészségi állapot nem megfelelő felméréséből adódó felelősség kizárólag a sportközösség résztvevőjét terheli.
Amennyiben az Oldalon regisztrált Felhasználó nem mutat megfelelő aktivitást, vagy a regisztrációt követő 90 napon belül nem csatlakozik valamely sportközösséghez, úgy a DECATHLON jogosult a profilját előzetes tájékoztatás nélkül törölni.

A sportközösség vezetőjére vonatkozó szabályok:

Felhasználó akkor minősül sportközösség-vezetőnek, ha az Oldalon elvégzett regisztrációját követően sportközösség létrehozását megkezdi, kitölti a szükséges adatokat (sportközösség bemutatkozása, űzött sportok) és rákattint a sportközösség létrehozása gombra, továbbá a sportközösség vezetőjére vonatkozó feltételeket elfogadja. A sportközösségi vezetőként történő jelentkezés elküldését követően DECATHLON maximum 1 héten belül visszajelez és a sportközösség létrehozását a Felhasználó által megadott bemutatkozó tartalma alapján elfogadja. Ezt követően a sportközösség-vezető által létrehozott sportközösség létrejön.

A DECATHLON a beérkezett sportközösség létrehozási kérelmeket az alapján fogadják el, hogy egyértelműek-e a leírások, nem tartalmaznak-e olyan kijelentéseket, információkat, melyek jogszabályba ütköznek, vagy a közerkölcsöt, mások vallási-, felekezeti, etnikai hovatartozását, vagy a DECATHLON, illetve harmadik személy méltóságát, egyéb személyes jogait, üzleti érdekeit, jó hírnevét sérthetik. Abban a nem várt esetben, ha DECATHLON a sportközösség létrehozását nem hagyja jóvá, értesíti a sportközösséget létrehozni kívánó Felhasználót ennek tényéről. Az elutasított sportközösség-létrehozására irányuló kérelmeket módosítani, kiegészíteni nem lehet.

A sportközösség vezetőjére egyébként a sportközösség résztvevőire vonatkozó szabályok irányadók, azzal, hogy a sportközösség vezetője ún. segítőket (max. 10 fő/sportközösség) nevezhet ki, akiknek az Oldalon és/vagy a sportközösségek tevékenységével összefüggésben kifejtett tevékenységéért a sportközösség vezetője ugyanúgy felel, mintha maga járt volna el.

A Felhasználó abban az esetben tud sportközösséget létrehozni, vagy ahhoz csatlakozni, amennyiben a www.sportoljma.hu oldalon regisztrálja magát a Sportoljma.hu Programba.

A regisztrációhoz az alábbi adatok megadása szükséges:

 • sportközösségi tag esetén: név, e-mail cím, jelszó, lakóhely (település), születési dátum, nem.
 • sportközösségi vezető esetén: név, e-mail cím, jelszó, lakóhely (település), születési dátum, nem.

A regisztráció véglegesítéséhez Felhasználónak az általa megadott e-mail címre megküldött megerősítő link-re kell kattintania. A megerősítésére Felhasználónak 72 óra áll rendelkezésére. Megerősítés hiányában a Felhasználó regisztrációja sikertelen.

A sportközösség vezetője az e minőségében történő regisztrációjával kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy kizárólagos felelősség terheli a sportközösségi eseményeken vagy azokkal összefüggésben bekövetkezett mindennemű kárért, személyi sérülésért. A sportközösség vezetője károkozása illetőleg személyiségi jogsértése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint köteles helytállni. DECATHLON e károk és személyiségi jogsértések tekintetében felelősségét kifejezetten kizárja.

A sportközösség vezetője köteles az általa szervezett sport- vagy egyéb testmozgással kapcsolatos eseményeket, sportközösségi megmozdulásokat (a továbbiakban együtt: események) körültekintően, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásával megszervezni. A sportközösség vezetője minden esetben köteles meggyőződni arról, hogy az események helyszínei és az eseményeken használt eszközök a biztonságos testedzésre, sportolásra alkalmasak. A sportközösség vezetője köteles továbbá meggyőződni arról, hogy az eseményeken kizárólag olyan személyek vesznek részt, akik rendelkeznek az adott eseményhez szükséges képzettséggel, végzettséggel, edzettséggel, tudással.

A sportközösség vezetője kifejezetten szavatolja DECATHLON részére a jelen pont betartását.

A Sportoljma.hu Program tagja felelősséget vállal az általa szolgáltatott adatok valódiságáért, a téves, hiányos és illetőleg elévült adatok következményeiért önállóan felel. A DECATHLON fenntartja a jogot, hogy a Sportoljma.hu program jelen általános felhasználási feltételeinek betartását ellenőrizze. A feltételek be nem tartása esetén a DECATHLON fenntartja a jogot, hogy bármilyen, a Felhasználónak járó aktuális vagy folyamatban lévő előny biztosítását felfüggessze vagy érvénytelenítse, illetve hogy a Felhasználói profilját deaktiválja, azaz a Felhasználót a Sportoljma.hu Programból kizárja.

IV. Hírlevél

A Felhasználó a www.sportoljma.hu felületen vagy regisztrációjakor feliratkozhat a Sportoljma.hu Programhoz kapcsolódó hírlevélre (a továbbiakban: hírlevél). A Felhasználó bármikor jogosult leiratkozni a hírlevélről, ide nem értve, a nem reklám célú rendszerüzeneteket:

 • a legközelebbi Decathlon Áruház információs pultjánál személyesen vagy telefonon,
 • a Sportoljma.hu Program profilján keresztül a www.sportoljma.hu honlapon, vagy
 • a sportoljma.hu@decathlon.com e-mail címre küldött e-mailben kérni.

V. Adatkezelés

A Sportoljma.hu Programra vonatkozó adatkezelési tájékoztató az alábbi linkeken érhető el: www.sportoljma.hu/adatkezelesi-tajekoztato

VI. Záró rendelkezések

Jelen Szabályzat 2019. október 17. napján lép hatályba.

Jelen szabályzat letölthető az alábbi linkről: www.sportoljma.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek.

Amennyiben az általános felhasználási feltételek egy vagy több rendelkezése semmis vagy érvénytelen valamely törvény, szabályozás alkalmazása vagy valamely illetékes bíróság jogerős döntése következtében, a többi rendelkezés továbbra is érvényes és hatályos marad. A DECATHLON mindent megtesz annak érdekében, hogy az ilyen rendelkezést, amint lehetséges, a jelen feltételek szelleméhez legközelebb álló másik érvényes és hatályos rendelkezéssel váltsa fel.

DECATHLON jogosult a jelen Szabályzatot bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően alkalmazandók. A DECATHLON jogosult bármikor megváltoztatni vagy megszűntetni a Sportoljma.hu programot, az ezzel kapcsolatban felmerülő károkért kártérítési felelősséggel nem tartozik.
A jelen ASZF-re a magyar jog és a Magyarországon irányadó jogszabályok alkalmazandóak, így különösen, de nem kizárólag, 2013. évi V. törvény (Ptk.), 2011. CXII törvény (Infótv.), 679/2016 sz. Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR).

 

Budaörs, 2019. október 17.

Tízpróba Magyarország Kft. DECATHLON