Felhasználási és általános szerződési feltételek

Általános rendelkezések

A www.sportoljma.hu oldal (továbbiakban: Oldal) a DECATHLON S.A. magyarországi leányvállalata, azaz a Tízpróba Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság - székhely: 2040 Budaörs, Baross u. 146., cégjegyzékszám: 13-09-105988, adószám: 13443966-2-44, statisztikai számjele: 13443966-4719-113-13. - (továbbiakban: Decathlon) kezelésében áll.

Az Oldal működtetésével Decathlon célja:

  • annak ösztönzése, hogy a sportolni vágyók számának növelése érdekében létrejövő sportközösségeknek egy közös gyűjtőfelületet hozzon létre, továbbá
  • hogy a sportközösségeket érintő tájékoztatóknak, információknak, eseményekre való felhívásoknak platformot biztosítson, valamint a Decathlon sportéletébe betekintést engedjen, továbbá
  • a sportközösség résztvevőit a Decathlon egyedi döntése alapján külön kedvezményben részesítse, és
  • a sportközösségek résztvevőinek iránymutatást adjon a sportközösség megalakulásához.

Az Oldal használata kizárólag a jelen felhasználási feltételekben (a továbbiakban: Szabályzat) foglaltak szerint, azok teljes körű elfogadása és betartása esetén lehetséges.

Az Oldal használatának megkezdése előtt a Felhasználó köteles figyelmesen elolvasni és tudomásul venni a jelen Szabályzatot. Az Oldal megnyitásával és használatával Felhasználó magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat. Az Oldal tartalmát Felhasználó kizárólag saját, és nem kereskedelmi/üzleti célra használhatja.

I. Az Oldal tartalma

Az Oldal tartalmát az Oldalon, önként hozzájárulásuk alapján regisztrált személyek valamint Decathlon határozzák meg azzal, hogy a Decathlon nem felel az Oldalra a regisztrált személyek által feltöltött tartalmakért, az adatok, információk pontosságáért, illetve megbízhatóságáért.

Ugyanakkor Decathlon, mint az Oldal üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy az Oldalra bármely Felhasználó által megosztott/feltöltött tartalmat, így különösen képet, írást, hozzászólást eltávolítsa, különösen azon tartalmak vonatkozásában, amelyek jogszabályba ütköznek, közerkölcsöt, mások vallási-, felekezeti, etnikai hovatartozását, vagy a Decathlon, ill. bármely harmadik személy üzleti érdekeit, jó hírnevét sérti. Az esetleges jogsértő tartalmakért a felelősség kizárólag a jogsértő tartalmat megosztó/feltöltő Felhasználót terheli.

Az egyértelműség érdekében Decathlon tájékoztatja a Felhasználókat, hogy az Oldalra feltöltött valamennyi tartalomért kizárólag az azt feltöltő Felhasználó felel. Decathlon törekszik az Oldal biztonságos működtetésére, de nem vállal felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, vagyoni és nem vagyoni károkért, költségekért, amelyek az Oldalra történő belépésből, az Oldal használatából, illetve az Oldalon keresztül igénybe vett szolgáltatások használatából közvetlenül vagy közvetetten erednek.

Felhasználó tudomással bír arról, hogy az Oldalt, és az Oldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokat kizárólag saját felelősségére és kockázatára használja, illetve veszi igénybe.

Felhasználó kizárólagosan felel az általa az Oldalon történő regisztráció, illetve a szolgáltatás igénybevétele során megadott adatokért és információkért, különösen azok valódiságáért és hitelességéért, továbbá azok jogszerű felhasználásáért.

Az Oldal tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat, amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok harmadik személy tulajdonában, illetve kezelésében állnak.

A kapcsolódó honlapokhoz Decathlon csupán hozzáférést közvetít, azonban nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget, ezekért a honlapokért, vagy az azokon elhelyezett információkért és tartalmakért.

Decathlon fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre az Oldalon előzetes figyelmeztetés nélkül, és hogy az Oldalt más domain név alá helyezze át.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Oldallal és esetlegesen Decathlon által forgalmazott termékekkel kapcsolatos esetleges visszajelzéseit, észrevételeit, ötleteit, javaslatait Decathlon ellentételezés nélkül jogosult felhasználni.

Az Oldalon a Decathlon által megosztott információk, vagy bármely adatok, adatbázisok, anyagok jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, és kizárólag általános tájékoztató célt szolgálnak. Decathlon kizárja felelősségét az Oldalon elhelyezett információ, adatok vagy bármely anyagok tartalmáért, működőképességéért, teljességéért, hiánytalanságáért.

Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy helymeghatározási funkciójával a Google maps bemérje helyzetét és megtervezze a sportközösség eseményének helyszínéhez vezető útvonalat.

II. Szerzői és egyéb jogok

Felhasználó köteles a vonatkozó jogszabályi előírások betartására, valamint kizárólag a jogszerűen felhasználható tartalmak megosztására jogosult, így különösen az Oldalon bármely szerzői jogvédelem vagy más jogvédelem alatt álló tartalmat kizárólag abban az esetben tölthet fel, oszthat meg, ha annak felhasználási jogával rendelkezik. Az Oldalon megtalálható tartalmak jogszerűségéért és felhasználásáért kizárólag a tartalmat feltöltő/megosztó Felhasználó szavatol és köteles bármely, a felhasználással okozott kárért helytállni és Decathlont minden ilyen igény alól teljes körűen mentesíteni.

Felhasználó a jelen Szabályzat elfogadásával kijelenti, hogy Decathlon részére - az általa feltöltött bármely tartalom, ideértve különösen, de nem kizárólag Decathlon által forgalmazott termékekkel kapcsolatos esetleges visszajelzéseit, észrevételeit, ötleteit, javaslatait is - kizárólagos és időben, területileg felhasználási mód és mérték tekintetében korlátlan, harmadik személy részére további felhasználás engedélyezésére is kiterjedő felhasználási engedélyt, felhasználási jogot biztosít, amely különösen kiterjed a feltöltött tartalom többszörözésére, terjesztésétre, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánosság felé történő közvetítésére, átdolgozására, illetve azoknak számítógépre, elektronikus adathordozóra történő rögzítésére és tárolására.

Az Oldal tartalmazhat olyan védjegyeket, árujelzőket, amelyek a DECATHLON S.A. kizárólagos tulajdonában állnak, ezek Felhasználók, vagy bármely harmadik személyek általi felhasználása kizárólag Decathlon előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett és jogszerű.

III. A sportközösség

Jelen Szabályzat vonatkozásában sportközösségnek minősül az adott sporttevékenység, ha azt egy, a jelen Szabályzat „A sportközösség vezetőjére vonatkozó szabályok” pontja szerint regisztrált sportközösség-vezető az Oldalon regisztrálja.

Decathlon és az egyes sportközösségek egymással semmilyen jogviszonyban nem állnak.

Egy sportközösségnek bármennyi résztvevője lehet és egy Felhasználó több sportközösséghez is csatlakozhat.

A sportközösség résztvevőire vonatkozó közös szabályok
Felhasználó abban az esetben válik, valamely sportközösség résztvevőjévé, ha az Oldalon történő, jelen Szabályzat elfogadását követő regisztrációja után - amennyiben a 16. életévét betöltötte - az Oldalon megjelenített valamely (egy vagy több) sportközösséghez csatlakozik.

A sportközösség résztvevője kijelenti, hogy kizárólag olyan sportközösséghez csatlakozik, amelynek tevékenysége egészségi állapotának megfelel. Az egészségi állapot nem megfelelő felméréséből adódó felelősség kizárólag a sportközösség résztvevőjét terheli.

Amennyiben az Oldalon regisztrált Felhasználó nem mutat megfelelő aktivitást, vagy a regisztrációt követő 90 napon belül nem csatlakozik valamely sportközösséghez, úgy a Decathlon jogosult a profilját előzetes tájékoztatás nélkül törölni.

A sportközösség vezetőjére vonatkozó szabályok
Felhasználó akkor minősül sportközösség-vezetőnek, ha az Oldalon ezt az opciót választva regisztrál és a Decathlon a regisztrációját a Felhasználó által megadott motiváció és bemutatkozó tartalma alapján elfogadja.

A sportközösség vezetőjére egyébként a sportközösség résztvevőire vonatkozó szabályok irányadók, azzal, hogy a sportközösség vezetője ún. segítőket (max. 10 fő/sportközösség) nevezhet ki, akiknek az Oldalon és/vagy a sportközösségek tevékenységével összefüggésben kifejtett tevékenységéért a sportközösség vezetője ugyanúgy felel, mintha maga járt volna el.

Az aktívan tevékenykedő sportközösség vezetőjét (ez alatt a közösséget megalkotó közösség vezetőt értjük, az un. segítőket nem) évente egy alkalommal Decathlon az alábbiak szerinti üzletpolitikai (reklám) célú juttatásban részesíti:

  • Legalább 5 + 1 fő esetén 20.000 Ft értékű, legalább 10 + 1 fő esetén 30.000 Ft értékű Decathlon ajándékkártya. A minimum létszám az alkalmakon való részvételre értendő.

Aktív működés: A sportközösség vezetője törekszik arra, hogy 10 héten át legalább 10 alkalommal, minimum 5 + 1 fő részvételével megvalósuljon a közös sportolás, melyet az Oldalon is megjelenít (pl. fényképpel). A +1 fő alatt minden esetben a sportközösség vezetőjét kell érteni.

A juttatással kapcsolatban felmerülő adó- és járulékterheket Decathlon viseli.

IV. Adatkezelés

A 679/2016 sz, Általános Európai Adatvédelmi Rendelet információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) szerint a Felhasználót a Decathlon tájékoztatja, hogy az Oldalon történő regisztráció során Felhasználó által megadott személyes adat Decathlon, mint adatkezelő és adatfeldolgozó általi kezelése és az adatfeldolgozás a Felhasználó személyes hozzájárulásán alapul, amelyet Felhasználó jelen tájékoztatással elfogad és megad Decathlon részére. A hozzájárulás bármikor visszavonható az adatvedelem@decathlon.com címen.

Az adatkezelés célja az Oldalon történő regisztráció és a Felhasználó beazonosítása, valamint a vele történő kapcsolattartás. Amennyiben Felhasználó a hírlevélre is feliratkozik, úgy hozzájárulását adja ahhoz, hogy DECATHLON elektronikus hírleveleket küldjön a Felhasználónak a regisztrációja során a profiljánál megadott e-mail címre, különösen meghívókról, tájékoztatókról, beszámolókról, eseményekről, sportolási lehetőségekről, sportolási tanácsokról, ajánlatokról, termékekről, szolgáltatásokról.

Felhasználó a hírlevélre történő regisztrációjával kifejezetten elfogadja továbbá, hogy DECATHLON a hírlevélre történő feliratkozással a regisztráció során a Felhasználó által megadott személyes adatairól (név, e-mail cím, jelszó, születési dátum, lakcím szerinti város, telefonszám, fénykép) nyilvántartást vezet, melyet a profilja törléséig, illetve az adatkezeléshez történő hozzájárulásának visszavonásáig (hírlevélről történő leiratkozásig) kezelhet. Amennyiben a megadott adatok bármelyikét nem engedélyezi a felhasználó, forduljon az adatvédelmi tisztviselőhöz.

Felhasználó a hírlevélről bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat. Semmilyen szankció nem éri.

A leiratkozást megteheti az alábbi linkre kattintva: http://sportoljma.hu/hirlevel/leiratkozas.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a hírlevélről történő leiratkozás a fentebb megjelölt linken történik, úgy informatikai okból a leiratkozásra vonatkozó kérés beérkezését követő 48 órán belül tudunk eleget tenni.

A Felhasználó személyes adatának kezelése a Felhasználó által megadott e-mail címre, jelszóra, névre, születési dátumra, lakcím szerinti városra, telefonszámra, fényképre terjed ki.

Az adatok kezelésének időtartama a cél megvalósulásáig, illetve az adatok Felhasználó kérelmére történő törléséig terjed. Felhasználó a jelen pontban adott hozzájárulásért nem jogosult ellenszolgáltatásra. Decathlon bármikor lehetőséget biztosít a Felhasználónak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését postai úton, az alábbi címen: 2040 Budaörs, Baross u. 146., vagy a sportoljma.hu@decathlon.com e-mail címen. Ezen kívül a Felhasználót megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Decathlon által meghozott döntéssel az érintett Felhasználó nem ért egyet, vagy Decathlon a törvényi határidőn belül a tiltakozásra nem reagál, úgy a Felhasználó bírósághoz fordulhat a GDPR-ban foglalt feltételek szerint, akár saját tagállamában is.

Felhasználó az adatai kezelésével összefüggésben a Decathlon által hozott döntéssel szemben bírósághoz, illetve a Hatósághoz fordulhat jogorvoslatért, ebben az esetben a saját lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is fordulhat. A Felhasználó személyes adatainak a Felhasználó kérésére történő törlése esetén, valamint ha a Felhasználó személyes adatainak kezelése a Felhasználó tiltakozása folytán megszűnik, a Felhasználó jogosultság az Oldal használatához, ezzel egyidejűleg automatikusan megszűnik.

Jelen pontban foglalt kötelezettségek teljesítéséért a Decathlon felel. Decathlon kötelezettséget vállal az Infotv.-ben rögzített kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésére.

Amennyiben Decathlon az írásbeli tájékoztatási kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban nem adja meg a tájékoztatást a Felhasználó részére, valamint ha személyes adatok törlésére, zárolására, megismerésére, hordozásár, korlátozására 30 napon belül nem kerül sor, továbbá amennyiben Decathlon a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti és 30 napon belül írásban nem közli az elutasítás indokait, a Felhasználó jogosult jogorvoslattal élni.

Továbbá amennyiben a Felhasználó a Decathlon kérelem tárgyában meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, illetve a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóságnál lehet élni.

  • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság / Székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C./ Weboldal címe: http://www.naih.hu /E-mail címe ugyfelszolgalat@naih.hu
  • Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság / Székhelye: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. / Weboldal címe: http://nmhh.hu
V. Záró rendelkezések

Jelen Szabályzat 2018. 05. 25. napján lép hatályba.

Jelen szabályzat letölthető: sportoljma.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek

Decathlon jogosult a jelen Szabályzatot bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően alkalmazandók.

Budaörs, 2018. 05. 25.

Tízpróba Magyarország Kft.
Decathlon