IV.. Decathlon Kerékpáros Családi Nap

Jelentkezem/jegyet veszek

  • 8 óra
  • 2481 Velence, Tópart utca
  • 2000 fő
  • Kerékpározás
  • Bármilyen tapasztalattal


Tekerd körbe velünk a Velencei-tavat 2021-ben is!

Életkortól, valamint edzettségi szinttől függetlenül kínálunk mindenki számára kerékpáros programokat: 28 km-es túrával, ügyességi versenyekkel, tanulási lehetőséggel. Emellett számos izgalmas bringás programmal várjuk a kicsiket és nagyokat egyaránt. Akinek a tókerülő túra távja még nagy kihívást jelent is megtalálja a számára kevésbé megterhelő távot és programot. Idén egy 7 km-es körrel is gazdagítjuk a kínálatot, valamint a legapróbbak számára egy futóbiciklis kis távval készülünk.

Esőnappal is tervezünk!

Regisztráció és nevezés

Nevezési díj: 1000 Ft (28 km-es táv); 500 Ft (7 km-es táv), a futóbiciklis táv ingyenes, továbbá 14 éves kor alatt és 65 éves kor felett minden távunk ingyenes. 
A nevezési díj egy részét az Őrzők Alapítvány számára ajánljuk fel, így tekeréseddel jótékony célt szolgálhatsz.

Élőben is bejelentkeztünk már. :) Csekkoljátok az instagram oldalunkon. 

További információk a Facebook eseményünknél!


 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

„VI. Decathlon Kerékpáros Családi Nap” DECATHLON rendezvényhez

 

Jelen Adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Adatkezelési tájékoztató) célja, hogy a DECATHLON S.E. magyarországi leányvállalata, a Tízpróba Magyarország Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Baross u. 146.; cégjegyzékszám: 13-09-105988; adószám: 13443966-2-44; a továbbiakban: DECATHLON vagy Adatkezelő), mint adatkezelő által 2020. szeptember 12. napjára szervezett „III. Decathlon Kerékpáros Családi Nap” rendezvényre (a továbbiakban: Rendezvény) történő nevezés, valamint a Rendezvény során a nevezők (a továbbiakban: Nevező) által megadott, illetve velük kapcsolatban kezelt személyes adatok kezeléséről tájékoztatást adjon a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: GDPR) megfelelően.

 

A Rendezvényre történő regisztráció folyamatáról, a nevezés menetéről, a Rendezvényen való részvételre vonatkozó előírásokról a Rendezvény Általános szerződési feltételeiben (a továbbiakban: ÁSZF), a Rendezvény regisztrációs felületén, a sportoljma.hu weboldalon kaphat bővebb tájékoztatást a Nevező. A jelen Adatkezelési tájékoztatóban külön nem definiált fogalmak az ÁSZF-ben definiált jelentéssel bírnak.

 

Felhívjuk a Nevező figyelmét, hogy a Rendezvény regisztrációt csak abban az esetben véglegesítheti, ha nyilatkozik, hogy jelen Adatkezelési tájékoztatót áttanulmányozta, annak rendelkezéseit megismerte.

 

1.      Az adatkezelő adatai

 

A Rendezvényre történő regisztráció során adatkezelő a Tízpróba Magyarország Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Baross u. 146., fióktelep: 2120 Dunakeszi, Pallag u. 3., cégjegyzékszám: 13-09-105988, képviseli: Kiss Gergely ügyvezető).

 

2.     Adatkezelési cél és jogalap

 

DECATHLON jelen táblázatban rögzített adatokat kezel a Nevezőkről, az itt meghatározott célból, jogalap alapján, illetve meghatározott ideig.

 

Regisztráció során a Nevező által megadott adatok:

 

Kezelt adatok és az adatkezelésAz adatkezelés céljaAz adatkezelés jogalapjaAz adatok megőrzési ideje*
Név, rajtszámNevező beazonosításaNevezésre vonatkozó szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk b) pontja)Nevezéstől számított 8 év a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján
E-mail címNevezővel történő kommunikáció biztosításaNevezésre vonatkozó szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk b) pontja)Nevezéstől számított 6 hónap, az ÁSZF-ben kikötött elévülési időn belül
Születési időÉletkori megfeleltetésNevezésre vonatkozó szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk b) pontja)Nevezéstől számított 5 év, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § (1) bekezdésében meghatározott elévülési időn belül
Lakóhely (településnév)Statisztikai mérés céljábólNevező hozzájárulása alapján (GDPR 6. cikk a) pontja)Statisztika elkészültéig, de legfeljebb a Rendezvény befejezésétől számított 6 hónap, az ÁSZF-ben kikötött elévülési időn belül
Név, irányítószám, település, utca, házszám, adóazonosító jel, adószámÁFÁ-s számla igénylésének teljesítéseJogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk c) pontja)Nevezéstől számított 8 év a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján
Rendezvényen résztvevők képmásaAdatkezelő marketing céljaNevező hozzájárulása (GDPR (32) preambulumbekezdése, GDPR 6. cikk a) pontja)Nevező hozzájárulásának visszavonásáig
E-mail címElégedettségi kérdőív megküldése céljábólNevező hozzájárulása alapján (GDPR 6. cikk a) pontja)Rendezvény befejezésétől számított 6 hónap, az ÁSZF-ben kikötött elévülési időn belül

 

DECATHLON felhívja a Nevezők figyelmét, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulásukat bármikor - a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint - ingyenesen, korlátozásmentesen, indokolás nélkül visszavonható, azonban ez nem érinti a visszavonás időpontjáig vele kapcsolatban kezelt személyes adatok adatkezelésének jogszerűségét.

 

16. életévét be nem töltött kiskorú hozzájárulása érvényességéhez törvényes képviselőjének hozzájárulására van szükség, valamint a 16. életévét be nem töltött kiskorú nevében jelen Adatkezelési tájékoztatóban rögzített jogait törvényes képviselője jogosult gyakorolni.

 

Nevező tudomásul veszi, és a Rendezvény helyszínére történő belépéssel hozzájárul, hogy a Rendezvényről hang- és képfelvételt készíthetnek a DECATHLON, valamint a DECATHLON-tól engedélyben részesülő partnerek, közreműködők, sajtómunkatársak, más Résztvevők, illetve egyéb harmadik személyek (a továbbiakban együttesen: engedélyben részesülők). Ennek megfelelően a Nevező a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten tudomásul veszi és hozzájárul, hogy arcát, megjelenését, megnyilvánulásait a fenti személyek rögzíthetik és közölhetik.

 

A Nevező jogosult a Rendezvényen hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy ezt kizárólag személyes célokra használt telekommunikációs eszközbe (például mobiltelefon, táblagép) integrált kép- és hangrögzítővel vagy nem professzionális fotófelszereléssel végezheti, továbbá az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Résztvevők beleegyezése nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti.

DECATHLON kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más Résztvevő az előzőekben írtakat megszegik.

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy DECATHLON a hozzájárulás visszavonása, a Nevező tiltakozása előtt nyilvánosságra hozott hang- és képfelvétel törlése érdekében a technika mindenkori állása alapján elvárható lépést megtesz, azonban pl. az internetes technológia természetére figyelemmel a hang- és képfelvétel teljeskörű eltávolításáért fennálló felelősségét kizárja.

 

 

3.       Adattovábbítások és a továbbítás címzettjei

 

Felhívjuk a Vásárlók figyelmét, hogy az online jegyvásárlás során a fizetési művelet elvégzésére a regisztrációs felület átirányítja a Vásárlót az OTP Mobil Szolgáltató Kft. (székhely: 1093 Budapest, Közaktár utca 30-32.) által üzemeltetett SimplePay Fizetési Szolgáltatásra. Az ezen oldalon megadott adatokra DECATHLON-nak nincs rálátása, ezt az OTP Mobil Szolgáltató Kft. a https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/ weboldalon a felhasználói ÁSZF-hez kapcsolódó adatkezelési tájékoztató szerint kezeli.

 

A nevezési folyamat lebonyolítását, az arra szolgáló weboldalt a DECATHLON megbízásából a ACG Reklámügynökség Kft. (székhely: 1027 Budapest, Henger utca 2. B. ép.) üzemelteti, ebből kifolyólag a nevezők Rendezvény regisztráció során megadott személyes adatait a DECATHLON, mint adatkezelő adatfeldolgozója kezeli.

 

Felhívjuk továbbá a Nevezők és Résztvevők figyelmét, hogy a sporteseményeken DECATHLON további alvállalkozókat, közreműködőket vesz igénybe a Rendezvény lebonyolítása érdekében. Számukra DECATHLON – a jelen Adatkezelési tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozókon kívül - a Nevezőkkel kapcsolatban személyes adatot nem ad át.

 

Jogi vita vagy csalárd magatartás esetén az érintett Nevező adatai az adatkezelővel együttműködő jogi képviselők, illetve tanácsadókhoz, hatósághoz, illetve bírósághoz kerülhet továbbításra.

 

4.       Az érintett jogai és jogorvoslat

 

A Nevező (a továbbiakban: érintett) a Rendezvénnyel kapcsolatban DECATHLON által kezelt személyes adataival kapcsolatban a GDPR 15-18., illetve 20-21. cikke alapján megilleti a érintettről kezelt személyes adatokkal kapcsolatos hozzáférés joga, azaz jogosult arra, hogy a DECATHLON-tól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben az érintett személyes adatainak kezelése folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a vele kapcsolatos adatkezelésről, ide értve a vele kapcsolatban kezelt személyes adatok kategóriáit is.

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a DECATHLON indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a DECATHLON indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Ebben az esetben a DECATHLON köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, feltéve, hogy a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték. Az érintettre vonatkozó személyes adat törlését végre kell hajtani akkor is, ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs a DECATHLON vagy harmadik személy részéről fennálló, elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre. A személyes adatokat a DECATHLON köteles törölni akkor is, ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték, vagy a személyes adatokat a DECATHLON alkalmazandó uniós vagy magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a DECATHLON korlátozza az adatkezelést, ha vitatja a személyes adatok pontosságát, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a DECATHLON ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. Korlátozni kell az adatkezelést abban az esetben is, amennyiben az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, továbbá abban az esetben is, amennyiben a DECATHLON-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Szintén korlátozni kell az adatkezelést, ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez utóbbi esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a DECATHLON jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése céljából történő kezelése ellen.

 

Az érintett nem várt halála esetére az érintettet az életében megillető jogait a halálát követő öt éven belül az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, a DECATHLON tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni.

 

Amennyiben az érintett élete során nem tesz a fentieknek megfelelő jognyilatkozatot, úgy a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult a helyesbítéshez való jogát, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozás jogát érvényesíteni, valamint - ha az adatkezelés már a érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – úgy jogosult közeli hozzátartozója az adatok törléséhez vagy az adatkezelés korlátozásához való jogát érvényesíteni az érintett halálát követő öt éven belül. Az érintett jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.

 

Az érintett jogait halála esetén az érintett helyett érvényesítő személy az érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint saját személyazonosságát - és az előző bekezdés szerinti esetben közeli hozzátartozói minőségét - közokirattal igazolja.

 

Érintett a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott jogait a törvényes képviselője által is gyakorolhatja.

 

5.       Jogorvoslat

 

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogait a Rendezvény ideje alatt személyesen, míg a Rendezvény előtt vagy ezt követően írásbeli kérelem útján elektronikusan a adatvedelem@decathlon.hu e-mail címre küldött levélben gyakorolhatja. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az email cím az adatvédelmi tisztviselőnk [Árva és Sótonyi Ügyvédi Iroda (1027 Budapest, Kacsa utca 15-23. II.)] elérhetőségével azonos.

 

Amennyiben a DECATHLON az írásbeli tájékoztatási kérelem benyújtásától számított 1 hónapon belül írásban nem adja meg a tájékoztatást az érintett részére, valamint, ha személyes adatok törlésére, korlátozására, helyesbítésére 1 hónapon belül nem kerül sor, igényét nem teljesíti és 1 hónapon belül írásban nem közli az elutasítás indokait, az érintett jogosult jogorvoslattal élni.

 

Továbbá amennyiben az érintett a DECATHLON kérelem tárgyában meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen bírósághoz fordulhat. Az ügyben az érintett választása szerint a lakóhely vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék jár el. 

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: NAIH) lehet élni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Weboldal címe: http://www.naih.hu,

E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

A NAIH panasszal kapcsolatos határozatával szemben az érintettet megilleti a bírósághoz fordulás joga.

Az érintett a DECATHLON-nal szemben közvetlenül bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint a DECATHLON a részére átadott személyes adatokat a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. Az ügyben az érintett választása szerint a lakóhely vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék jár el.

 

6.       Felelősség

 

A Rendezvényre történő regisztráció, nevezés, valamint a Rendezvény helyszínén megadott minden adatért csak és kizárólag az érintett felel, így amennyiben az adat az érintett/harmadik személy bármilyen személyes adatát, adatát vagy egyéb információját tartalmazná, úgy az ebből eredő felelősséget Adatkezelő kizárja.

 

Jelen Adatkezelési tájékoztató egyoldalú módosítására DECATHLON külön hozzájárulás nélkül jogosult. A módosult Adatkezelési tájékoztatót egységes szerkezetben teszi közzé az Adatkezelési tájékoztató eredeti helyén. A módosítás a közzétételtől hatályos.

 

Budaörs, 2020. július 23.

 

Tízpróba Magyarország Kft.

További információk:

A visszajelzésekre való tekintettel a helyszínen is esélyt teremtünk a nevezésre. Felhívjuk figyelmeteket, hogy KIZÁRÓLAG BANKKÁRTYÁS FIZETÉSRE lesz lehetőség.

A tókerülő túrára az első 1500 fő jelentkezését tudjuk elfogadni. Rajt: 10 és 14 óra között folyamatosan történik, Gárdony- Agárd irányban. A kerékpártúra nem verseny, teljesítménytúra! A túrát teljesítők között a nap folyamán ajándékokat sorsolunk ki.

Egész napos programok a Velence Korzó területén, 10-17 óráig:

– Kisgyermekeknek biciklipálya KRESZ-teszttel

– Ügyességi bringapálya

– Kerékpár szervíz

– Goldsprint verseny

- Jótékonysági guggolás

- Boxelo: egyéb gördülő sportok, rollerek, gördeszkák, görkori.

- KreaLáda: Látogassatok ki rendezvényünkre, és a sportolás mellett a Krealáda csodáival is találkozhattok! A Krealáda alkotói szívügyüknek tekintik a gyerekek kreativításának megőrzését és fejlesztését. A kreativítás fontos eleme a boldog és kiteljesedett gyermek és felnőtt kornak. Weboldal: https://krealada.hu/

Eső, valamint rossz időjárási viszonyok esetén az alábi esőnapokkal készülünk:

2021. 06. 20.

 

 

Megközelítés: Találkozunk a Velencei-tó partján, a Velence Korzón!


Képek a korábbi rendezvényeinkről


Hozzászólások

  • szupeRnap
  • Sziasztok! Május 18-a van írva a regisztráció kezdéshez, de sehol nem találom. Én vagyok vak és nem találom, vagy még nem lehet és elírták a dátumot?
  • Hello! Én se tudok regisztrálni és az erre küldött e-mailben sem kaptam még választ
  • Én ma írtam nekik az instagram poszt alá, hogy nem lehet regisztrálni, azt válaszolták, hogy technikai okok miatt nem lehet, de jelezni fogják ha lehet.
  • Sziasztok!Én is vártam a május 18-at a jelentkezés miatt és több sporttársam is .Remélem hamar megoldódik a probléma.